tbu

Foto: Jeppe Ruud

Som en del af DOF’s strategiaftale med DIF for 2018-2021, kommer der nu endnu mere fokus på børn- og ungeområdet, via et projekt som har fået navnet TBU – Træning af Børn og Unge. På denne side kan du læse om TBU’s baggrund, formål, målsætninger og indhold. Siden opdateres løbende med ny information, som projektet skrider frem, så du vil senere også kunne finde information af mere praktisk karakter.

Baggrund for TBU:

I 2005 beskrev Team Danmark for første gang aldersrelateret træningskoncept (ATK), og den gang fulgte DOF hurtigt trop med et koncept og en beskrivelse af ATK i orienteringssammenhæng. Ud af det kom bl.a. bogen ”Talentets Udvikling”, der siden har været grundbogen indenfor orienteringstræning af børn og unge i Danmark. Derudover blev der med god succes lavet klubprojekter med 10 udvalgte klubber, og mange af disse klubber er fortsat nogle af de stærkeste klubber i Danmark inden for børn- og ungeområdet.

Meget ny viden er kommet frem siden, og i 2016 opdaterede Team Danmark deres aldersrelaterede træningskoncept med bogen ”ATK 2.0”. Orienteringssporten har også ændret sig siden 2005, og med afsæt i Team Danmarks opdatering, er det på tide at nytænke vores tilgang til børn- og ungearbejdet i forbundet og forbundets klubber.

Orienteringssporten i Danmark står desuden over for mange udfordringer i forhold til rekruttering og fastholdelse af børn og unge i sporten, og der er brug for en større og mere målrettet indsats i klubberne, samt bedre koordinering af de af forbundets indsatsområder, som relaterer sig til børn og unge området (skole, klubudvikling, rekruttering, uddannelse). Derudover siger al erfaring at øget rekruttering og fastholdelse af børn og unge i sporten, er afgørende for også at skabe øget rekruttering og fastholdelse af nye voksne forældre i sporten.
For få af forbundets klubber arbejder målrettet med træningstilbud til børn og unge, og mange klubber efterlyser mere viden og sparring til at kunne starte eller videreudvikle deres børn- og ungetilbud. Der er brug for en målrettet indsats for at få hjulpet og motiveret disse klubber i deres børn- og ungearbejde, samt få uddannet flere børn- og unge-trænere.

Mange klubber kæmper med at få deres børn og unge til at deltage i åbne løb og på forbundets ungdomskurser. Der skal fremover mere fokus på, hvad der skal til for at øge klubbernes deltagelse af børn og unge i åbne løb og på ungdomskurser.

Formål:

Flere børn og unge der løber orienteringsløb i forbundets klubber er vigtigt for at skabe fornyelse og udvikling, samt sikre fremtiden i dansk orientering. Vi tror på at et målrettet fast ugentligt træningstilbud til børn og unge i forbundets klubber er afgørende for at fastholde, motivere og udvikle børn- og unge orienteringsløbere. Vi skal blive bedre til at favne bredt i vores børn- og unge-træningstilbud i klubberne, samt udfordre løberne på deres respektive niveau, så de oplever udvikling og trivsel. Klubbernes træningstilbud til børn og unge skal danne et solidt fundament, så de også løber orienteringsløb, når de bliver voksne, uanset om det er som motionist, på landsholdet eller som klubtræner/leder.

Der er brug for at få udbredt mere viden omkring træning af børn og unge til klubberne. Dette skal ske gennem bedre og mere målrettet uddannelse af børn- og unge-trænere med udgangspunkt i den TBU-bog, samt hjælp og sparring til klubberne gennem klubprojekter og DOF’s nye online trænerforum.

Overordnede ambitioner for TBU:

1) At skabe begejstring for orientering blandt børn og unge, gennem deltagelse i træning, konkurrence og sociale fællesskaber.
2) At skabe større rekrutteringsgrundlag for klubber, kredse og landshold.
3) At skabe mere kvalitet i klubbernes træning og udvikle deres børn- og ungearbejde.
    o Flere inspirerende træningsmiljøer, der fastholder og motiverer børn og unge.
    o Flere børn og unge der udvikler deres færdigheder (fysisk, teknisk, mentalt, socialt).
    o Flere trænere og ledere der får større forståelse for, og viden om, børn og unges træning og udvikling.
4) At skabe større sammenhængskraft i Dansk Orientering.

TBU løber i første omgang indtil 2021, hvor følgende mål skal være nået:

1) Målrettet træning af børn og unge finder sted i min. 40 klubber.
2) Gennemført TBU-projekter i min. 20 klubber.
3) Øget konkurrencedeltagelse på 50% (i.fh.t. 2016)
4) Medlemsvækst blandt børn og unge på 7%

Børn og unge orienteringsløberes udvikling:

Den kommende bog, "Træning af børn og unge orienteringsløbere" bliver en omfattende beskrivelse af, hvordan børn og unge udvikler sig, hvordan de skal træne og hvordan de træningsmiljøer de færdes i skal organiseres.

1. kapitel (Børn og unge orienteringsløberes udvikling) kan du læse i sin foreløbige form her.

Indhold i TBU:

1) TBU-klubprojekter, hvor fokus bliver på at få implementeret TBU-konceptet i så mange af forbundets klubber som muligt. I TBU-klubprojekterne tages der udgangspunkt i et tæt samarbejde med DOF’s TBU-konsulenter. Klubbens tilknyttede konsulent skræddersyr, i samarbejde med klubbens repræsentanter, et individuelt tilpasset udviklingsforløb med udgangspunkt i den enkelte klubs udfordringer og mål.

Der arbejdes på en model for, hvordan klubber bliver en del af et klubprojekt. Så snart dette er afklaret, kommer der nyt på denne side og forsiden af DOFs hjemmeside.

2) Bogen ”Træning af børn og unge orienteringsløbere”, som skal samle al ”gammel” viden med den nyeste viden og erfaringer inden for børne/ungdoms/junior-træning og talentudvikling i én bog. Den nye bog skal være et praktisk anvendeligt redskab for træneren. Bogen kommer desuden til at omhandle klubbens organisering omkring TBU-træningen, og hvordan den kan øge rekrutteringen og fastholdelsen af flere børn og unge i klubben.

3) DOF’s træneruddannelser skal omstruktureres så de matcher TBU-konceptets aldersopdelte opbygning. Bogen ”Træning af børn og unge orienteringsløbere” kommer i stor udstrækning til at fungere som undervisningsmateriale.

4) DOF’s trænerforum, en online platform, som løbende skal opdateres med flere niveau-/aldersopdelte træningsøvelser, og hvor der skal være plads til erfaringsdeling for DOF’s uddannede trænere og personer involveret i TBU-klubprojekter.

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF