Fordi styrket økonomi skaber flere muligheder, og fordi flere aktiviteter kræver øget ekstern finansiering gennem støtte fra fonde, virksomheder, sponsorer m.m.

Udfordring
Ambitionsniveauet frem mod 2020 kræver øget finansiering af DOF. En række af vores nuværende projekter med ekstern medfinansiering udløber i strategiperioden.

Da en væsentlig del af forbundets aktiviteter er fondsfinansieret er der en risiko for ikke at kunne drifte målsætningerne, såfremt eksterne fondsmidler ikke kan fastholdes.

Den del af forbundets egenfinansiering som udgøres af løbsafgifter, kontingent og deltagerbetaling opleves meget forskellig i DOF, specielt i forhold til kredsniveau og i forholdet til store / små klubber, samt klubber med elite-ambitioner og klubber som ikke har elite-ambitioner. Der ligger en risiko for forøget udgiftspres på klubber og forbund i forhold til Skov og IT

• Selvfinansiering af aktiviteter: Deltagerbetalingen for en række af forbundets tilbud øges til den reelle kostpris, hvilket reducerer behovet for medfinansiering fra DOF. Til kurser, uddannelse, elite m.m. kan ofte opnås kommunale tilskud for deltagerne.

• Partnerskaber: I stedet for at løfte opgaverne alene indgås aftale med partnere om at løfte i fællesskab, f.eks.: DIF, Naturstyrelsen, Undervisningsministeriet, Team Danmark m.fl.
• Fundraising: Målrettede projekter finansieret af diverse fonde og tilskudsgivere, f.eks.: Friluftsrådet, Nordea-fonden, DIF m.fl. Områdets ressourcepersoner, ansatte i DOF og HB koordinerer denne fundraising med de relevante områder.
• Sponsering: Gennem synliggørelse og omtale opnås bidrag i form af økonomi, ydelser eller varer.
• Firmaløb: Mulighed for større indtægtskilde til klubberne.
• Nye og mere fleksible former for medlemsskaber bl.a. DOF-licens/enkeltdags-medlemskab

Målsætninger

• Vi vil arbejde målrettet for at øge kendskabet til hvordan holdningerne til egenfinansiering er i forbundet, herunder hvor der er forskel i holdningerne alt efter hvor den enkelte klub befinder sig.
• Vi vil evaluere den nuværende egenfinansiering
• Vi vil evaluere behovet for større differentiering i måden at tilvejebringe egenfinansiering, således at der tages hensyn til de enkelte klubbers situation
• Vi vil arbejde for at indtægter kommer fra flere kilder, fx deltagerbetaling hvor det er relevant, sponsorer osv.
• Vi vil arbejde for at komme bredere ud til flere fonde
• Vi vil arbejde på at få beskrevet koncepter for alternative finansieringskilder, fx crowdfunding, personlige sponsorater
• Vi vil arbejde for at vi gennem skovudvalg og naturkonsulent får øget dialogen med skovmyndigheder, så betalingen minimeres. I nogle områder af landet er det en målsætning af flytte orienteringsløb fra betalingsskove til kommunale skove og i byområde
• Vi arbejder for at have nedsat et IT-udvalg med kompetente IT-folk, som kan beskrive og være med til at implementere tidsvarende, omkostningslette og agile IT-løsninger
• DOF’s etårige driftsbudget suppleres med et treårigt planlægningsbudget. Heri synliggøres og beskrives det eksterne finansieringsbehov. Indsatsen omkring øget finansiering tager sit udgangspunkt heri.
• I budgetter og regnskab synliggøres de forskellige finansieringsformer med bruttoopgørelser.
• Vi nedsætter sammen med klubberne en arbejdsgruppe, som til repræsentantskabsmødet 2018 fremlægger forslag til omlægning af klubkontingenter, medlemskontingent og løbsafgifter.
• Vi skal analysere og beskrive med hvem, der kan indgås partnerskaber, hvorfra der kan opnås fundraising, samt hvem der måtte have interesse i at sponsorere DOF som forbund eller DOF’s aktiviteter.
• Vi skal have øget fokus på firmaløb som finansierings- og rekrutteringskilde.
• Forbundet skal rådgive klubberne om muligheder for finansiering via lokale fonde og tilskud.

Strategi
Vi skal tænke langsigtet, fleksibelt, dynamisk og innovativt i finansieringen af aktiviteter og tilbud, således at der er kontinuitet i forbundets drift, udvikling og bemanding.

I forhold til klubkontingenter, medlemsbidrag og løbsafgifter skal vi arbejde på en omlægning af disse, som muliggør mere fleksible foreningsløsninger, medlemsstrukturer og løbsformer. En omlægning skal understøtte klubberne som det centrale omdrejningspunkt i dansk orientering og tilskynde til medlemsvækst.

Vi skal fortsat være åbne for partnerskaber med såvel offentlige som private partnere. Vi skal over for eksterne partnere turde prissætte vores tilbud og agere forretningsmæssigt, hvilket gør aktiviteten mere attraktiv for os selv. I den forbindelse skal vi meget konkret synliggøre vores værdier og tilbud, således at vi selv og omverdenen er bekendt hermed.

Vi skal bygge videre på vores gode og økonomisk afgørende forhold til DIF og Team Danmark. Indimellem vil opgaver kun blive løst kontinuerligt ved en lønnet og professionel tilgang – dette skal vi kombinere med frivilligt arbejde på en hensigtsmæssig måde.

Det er afgørende, at vi samler de ressourcepersoner, der findes i DOF, og som har vist, at de er dygtige til at skaffe eksterne støttemidler, således at disse kan hjælpe med at trække dette arbejde fremad i DOF-regi.

Sekretariatet

Dansk Orienterings-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Email: dof@do-f.dk
Tel.: (+45) 4326 2740

Send en mail

Bogholderiet

Dansk Orienterings-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Bankkonto:
SparNord, reg. nr. 9385
konto nr. 1465756639

MobilePay:
MobilePay-nr: 269030

IBAN nr.:
DK9890151465756639

BIC/SWIFT CODE:
SPNODK22

CVR:
45102319

Findveji.dk på facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF