Orienteringsidrætten i Danmark og dennes overlevelse afhænger af, at vi har nem og billig adgang til de danske skove – private såvel som statsskove.

Udfordring
Adgangen til de danske skove - private såvel som statsskove – er altafgørende for orienteringsidrætten i Danmark. Vores adgang til de danske statsskove er de senere år blevet reduceret dels som følge af en mere restriktiv forvaltning af vildtzoner, dels som følge af etablering af de såkaldte ”stillezoner”. Imidlertid har DOF i 2014 indgået en god aftale med Naturstyrelsen, som sikrer vores fortsatte adgang til de danske statsskove.

De danske private skove er under økonomisk pres og er meget afhængige af indtægter fra jægerne. Derfor er adgangen til de private skove indimellem besværlig og omkostningskrævende. Hertil kommer, at der fortsat eksisterer en holdning blandt mange private skovejere og jægere om, at orienteringsløb påvirker vildtet negativt.

Målsætninger
• Fra centralt hold har vi i 2015 udpeget en velkvalificeret person, der kan rådgive og vejlede klubberne, når de skal skaffe skovadgang, og ikke mindst når klubberne oplever problemer hermed. Denne person understøttes af lokalt forankrede kontaktpersoner jævnt fordelt i de tre kredse, som har det rette netværk i ”skovkredse”, og som proaktivt kan påvirke de beslutningsprocesser, der kræves for at sikre en fortsat adgang til både private skove og statsskove til både fodorientering og MTBO.

• Fra 2015 tager vi også initiativ til en løbende konstruktiv dialog med Naturstyrelsen, Skovforeningen, Jægerforbundet m.fl. Dialogen skal være proaktiv, målrettet og faktabaseret, ligesom vi konstant skal være opdaterede på skovområdet.

• I 2015 er der tillige udarbejdet et katalog med en ønskeliste over skovområder, som vi skal arbejde for at få åbnet. Skovopgaverne er uddelegeret til de mest relevante klubber. Vurderingen af relevante skove sker med hensyntagen til langtidsplanlægningen af terminslisten og i tæt samarbejde med støttefunktionen ’Stævne og reglement’.
• Fra 2016 får vi årligt åbnet to nye og hidtil lukkede skovområder, hvor der er interesse for at lave orienteringsløb og/eller MTBO.
• Vi skal udvikle materiale til jægere og andre brugere af naturen om, hvordan orienteringsløb påvirker flora og fauna.
• Vi fastholder vores plads i Friluftsrådets bestyrelse i perioden fra 2015 til 2020 og sikrer, at der er orienteringsløbere repræsenteret i alle ”Brugerråd” i statsskovdistrikterne.
• Vi agerer i hele perioden fra 2015 til 2020 miljømæssigt forsvarligt og opnår fortsat anerkendelse af DIF som Grønt Forbund. I den forbindelse deltager vi aktivt i DIF’s Natur- og Miljøforum.


Strategi
Vi skal være proaktive på skovområdet og søge størst mulig indflydelse i relevante organer så som Naturstyrelsen, Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Jægerforbundet samt DIF og DGI. Det skal blandt andet ske gennem et målrettet fokus på, hvordan man kan påvirke beslutningsprocesserne – både fra centralt hold og ikke mindst regionalt/lokalt. Klubberne skal derfor vide, hvem de kan kontakte for at få råd og vejledning, når der skal skaffes adgang til de danske skove, og ikke mindst når der er problemer hermed. Disse kontaktpersoner skal være velkvalificerede personer med det rette netværk.

 

Sekretariatet

Dansk Orienterings-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Email: dof@do-f.dk
Tel.: (+45) 4326 2740

Send en mail

Bogholderiet

Dansk Orienterings-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Bankkonto:
SparNord, reg. nr. 9385
konto nr. 1465756639

MobilePay:
MobilePay-nr: 269030

IBAN nr.:
DK9890151465756639

BIC/SWIFT CODE:
SPNODK22

CVR:
45102319

Findveji.dk på facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF